• ilisa-Khorasan@gmail.com

  • شماره تماس :05138805874

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد میزبان چهارمین‌ جلسۀ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان بود. این جلسه در 11دی‌ماه97، با حضور اعضای هیئت‌مدیرۀ انجمن و نیز آقای دکتر محمد‌حسین دیانی و آقای دکتر رحمت‌الله فتاحی با دو موضوع محوری کمیتۀ پژوهش و بررسی زمینه‌های ایجاد کمیتۀ کارآفرینی و بازاریابی تشکیل گردید.

سومین جلسۀ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان، روز شنبه، 8دی‌‌ماه97، در مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانۀ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اعضای هیئت‌مدیره و همکاران دورۀ ششم انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخۀ خراسان و نیز آقای دکتر فتاحی تشکیل شد. موضوع محوری در این جلسه، عملکرد کمیتۀ آموزش انجمن در دورۀ پنجم و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌آن در دورۀ جدید بود.

 

درود و سرفرازی بر همه شما

به عنوان رئیس پیشین انجمن شاخه خراسان و خادم حرفه، از همه آنهایی که در این رخداد حرفه ای و علمی شرکت کردند سپاسگزاری می کنم.

روز خوبی بود. دو سخنرانی علمی با عنوانهای زیر ارائه شد: