• ilisa-Khorasan@gmail.com

  • شماره تماس :05138805874

خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خراسان، شماره 3، دی 1381
كارگاه‌هاي آموزشي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه خراسان
نفيسه دري‌فـر
انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه استان خراسان) با همكاري كتابخانه مركزي و دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد ، كارگاه هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي كتابداران عزيز استان خراسان برگزار نمود.
قابل ذكر است ، با توجه به محدوديت امكانات و فضا، به درخواستهايي ترتيب اثرداده شد كه حداكثر تا تاريخ 10/9/81 توسط اين مركز دريافت گرديد.
لازم به يادآوري است كه هزينه مختصري از متقاضيان براي تكثيرجزوه هاي آموزشي و پذيرايي دريافت شد.
مدت برگزاري تاريخ برگزاري نام كارگاه
آشنايي با اينترنت ( مقدماتي)
آشنايي با اينترنت (پيشرفته)
آشنايي با پست الكترونيكي
آشناييبا نرم افزار Excel
آشنايي با نرم افزار PowerPoint 
هفته پژوهش دردانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
بتول صبوري
* به مناسبت هفته پژوهش, نمايشگاه كتاباز تاليفات اساتيد دانشكده الهيات و همچنين از پژوهشهاي انجام شده توسط دانشجويان كارشناسي ارشد رشته هاي فقه و مباني حقوق اسلاميو تاريخ و تمدن ملل اسلامي در معرض نمايش گذاشته شد.
* در اين نمايشگاه آثار هنري دانشجويان دانشكده الهيات و معارف اسلامي در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفت.
* در اين هفته, كميته علمي گروهفقه و مباني حقوق اسلامي مجله " آواي فقه" را نيز منتشر كرد.
اهداء كتابهاي كتابخانه مرحوم استاد وطنخواه به دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
بتول صبوري
كتابخانه شخصي استاد فقيد دانشكده الهيات مرحوم وطنخواه كه مجموعه اي شامل 396 جلد كتاب بود، از طرف خانواده محترم آن مرحوم به كتابخانه دانشكده الهيات اهدا شد. رياست دانشكده الهيات و مسوولين كتابخانه ضمن تشكر و قدرداني از خانواده آن مرحوم به خاطر اين كار خداپسندانه آرزوي غفران الهي براي آن استاد راحل از آستان مقدس باريتعالي مساُلت مي نمايند.
موفقيت يك پايان نامه برتر كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني در سطح ملي
پايان نامه آقاي احمدرضا اصغري پوده با عنوان " بررسي عناصر مطرح در طراحي وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي ايران و جهان" به راهنمايي دكتر رحمت ا... فتاحي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد ، در طول سال گذشته (1380) و نيز سال جاري(1381) در دوفراخوان جداگانه در سطح ملي شركت كرده وموفق به دريافت دو جايزه ولوح تقدير به شرح زير شد:
1- جايزه پژوهشهاي فرهنگي برتر، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي،1380- تهران
2- جايزه پژوهشهاي برتردر هفته پژوهش ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري،1381- تهران
گزارشي از دهمين دوره هفته كتاب 6 تا 15 آبان 81
محمد علي خاكساري
به نقل از كتاب هفته شماره 84، شنبه 14 آبان 1381 برنامه اينهفته كه از ششم تا پانزدهم آبان ماه 81 در سراسر كشور برگزار شد به شرح زير است:
نخستين روز اين هفته " كتاب و سبد خانوار" ناميده شد و دومين روز " روز كتاب و دانش آموز" در اين روز طرح " همراهبا كتاب در مدرسه و خانه " اجرا گرديد و به همين مناسبت هفتصد دانش آموز برگزيده و كتابدار نمونه معرفي شدند. در نمايشگاههاي كتابمدارس، كتاب با تخفيف 30 درصد به دانش آموزان ارائه گرديد. عناوين روزهاي بعدي عبارتند از: "كتاب، خادمان نشر و حاميان نسخ خطي" و"كتاب و پديد آورندگان" و در چهارمين روز از نويسندگاني كه كتابهاي آنان در سال 80 به عنوان كتاب تشويقي در مراسم كتاب سال معرفي شده اند تقدير گرديد. همچنين ثبت نام براي بيمه، مستمري نويسندگاندر اين روز آغاز شد. پنجمين روز به عنوان " روز كتاب و خانواده" نامگذاري شد و اجراي مراسم آن به عهده صدا و سيما بود. ششمين روز به نام " كتاب و كودك" و جشنواره يكروزه " كتاب، كودك و نوجوان" ومسابقه كتابخواني در 500 كتابخانه كانون در سراسر كشور و برپايي نمايشگاه هاي كتاب بود . عنوان هفتمين روز " كتاب ايران در جهان" بود كه فعاليتها و تحولات حوزه نشر بين الملل كتاب ايران ارزيابي و تاثيرات حضور ايران در نمايشگاه هاي كتاب دنيا از جمله در فرانكفورت مورد بررسي قرار گرفت و به مناسبت اين روز 6000 جلد كتاب به مدارس بيش از چهل كشور در مقطع سني نوجوانان د رموضوعات فر هنگ، تاريخ، هنر و اديان ارسال خواهد شد.
هشتمين روز با عنوان " كتاب وادب پايداري " نامگذاري شد و به كتابها و پايان نامه هاي برگزيدهدر زمينه ادبيات دفاع مقدس جوائزي اهدا گرديد.
نهمين روز به نام" كتاب و دانشجو" بود و برنامه هاي متنوعي از سوي جهاد دانشگاهي اجرا گرديد كه برگزاري جشن كتاب د ر30 واحد دانشگاهي، تقدير از مولفان و كتابداران برجسته دانشگاه و برپايي 30 نمايشگاه كتاب در 30واحد دانشگاهي از آن جمله است.
دهمين روز بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تحت عنوان " كتاب و كتابدار" به ايام هفته كتاب اضافه شد تا هيئت امناي كتابخانه هاي تهران از كتابداران نمونهتجليل يه عمل آوردند و در اين روز 14 كتابخانه در استانهاي كشور گشايش يافت. از برنامه هاي ديگر اين هفته طرح مسابقه اينترنتي از طريق پايگاه كتاب هفته، طرح مسابقه گرافيك و پخش سرود به مناسبت هفته كتاب، معرفي خبرنگار برگزيده كتاب و اهدا جوايز به بهترين توليدات راديويي و تلويزيوني در زمينه فعاليت براي كتاب بود.
گـزارش سفر سئـول(كره جنوبـي)
دکتر هادی شریف مقدم
شانزدهمين كنفرانس انجمن آسيايي دانشگاه هاي باز و آموزش از راه دور با عنوان "آموزش هاي باز و راه دور در عصر الكترونيك" در تاريخ 15-13 آبانماه 81 در شهر سئول كشور كره جنوبي برگزار شد. در اين كنفرانسكه به طور سالانه در يكي از كشورهاي آسيايي برگزار مي شود، آخرين دستاوردهاي علمي و فناوريهاي جديد و آموزشهاي جديد در زمينه آموزشهاي راه دور توسط صاحب نظران و استادان دانشگاههاي كشورهاي مختلف ارائه مي شود. برگزار كنندگان كنفرانس اعتقاد دارند كه با پيشرفت وسائل ارتباط جمعي جديد مي توان شرائط آموزشهاي سنتي و كلاسهاي رودررو را از طريق به كارگيري فن آوريهاي جديد در نقاط دور دست فراهم آورد. در نتيجه افراد بيشتري مي توانند از اين طريق تحتآموزش قرار گيرند.
در حال حاضر دانشگاههاي مجازي در كشورهاي پيشرفته وظيفه آموزش در سطوح كارشناسي را به عهده گرفته اند. دانشگاه پيام نور ايران نيز كه مجري آموزشهاي نيمه حضوري است نيز هر ساله به طور فعال در اين كنفرانس شركت مي نمايد. امسال نيز آقاي دكتر شريف مقدم عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور و عضو هيات مركزي انجمن كتابداري شاخه خراسان به اتفاق چند تن از همكاران خود در اين كنفرانس شركت كرده و مقاله خود را با عنوان "نقش كتابخانه هايدانشگاههاي آموزش از راه دور در ارائه بهتر خدمات در عصر الكترونيك" ارائه كردند.
انجمن كتابداري ايران اميدوار است با توجه بهنقش مهم وحياتي كتابداران در ارائه خدمات اطلاع رساني، شرايط لازم براي دانشجويان و استفاده بهينه از آخرين منابع اطلاعاتي در نظام آموزش نيمه حضوري دانشگاه پيام نور فراهم آيد.
گزارش مختصري از چهارمين همايش كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد
فاطمه هراتيان
چهارمين همايش كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد تحت عنوان " نقش آموزش كتابداران در تحول كتابخانه هاي دانشگاهي " در روزدوشنبه 29/7/81 از ساعت 30/12-30/7 در محل سالن آمفي تئاتر دانشكده علوم تربيتي برگزار گرديد.
در همايش فوق كه با حضور سه گروه از مدعوين به شرح زير تشكيل گرديد. ابتدا خانم دكتر پريرخ رياست محترمكتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي گزارشي از كلاسهاي برگزارشده ويژه اعضاي هيات علمي و همكاران كتابدار در تابستان 81 ارائه نمودند. همچنين ايشان در خصوص اهداف تشكيل 7 كميته تخصصي ( كميته خدمات فني، كميته آموزش استفاده كنندگان، كميته نشريات ادواري، كميته انتخاب وسفارش، كميته مسوولين و امور كاركنان، كميته مرجع واطلاع رساني و كميته امانت) توضيحاتي بيان داشتند. در ادامه جلسه نيز هريك از نمايندگان كميته هاي تخصصي روند كار و فعاليتهايي را كه تابحال در چارچوب اهداف كميته هاي فوق صورت پذيرفته و يا در دست اجرا مي باشد توضيح دادند.
جلسه با سخنان دكتر باقري، رياست محترم دانشگاه ادامه پيدا كرد. آقاي دكتر باقري ضمن تشكر از زحمات همكاران كتابدار، در خصوص نقش اطلاعات در پيشبرد اهداف جامعه و تحولاتي كه در حال حاضر در اين حوزه رخ داده سخناني را ايراد كردند و يادآور شدند كه همكاران كتابدار لازم است در اين راستا پيش قدم باشند و تحول و شرايطي را كه در آن واقع شده اند، بپذيرند. آشنايي با تكنولوژي اطلاعات، اطلاع رساني و خدمات بهينه، خدمات بعدي است كه كتابداران بايد طي كنند. بدون ترديد، توجه به آموزش كتابداران در اين مرحله انتقال و تحول يك ضرورت به حساب مي آيد.
آقاي دكتر جعفر زاده، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي، از انتظارات اعضاي هيات علمي از كتابداران و كتابخانه هاي دانشگاهي سخناني بيان داشتند وسپس ، نتيجه نظرخواهي به عملآمده از همكاران خود را در دانشكده مهندسي در رابطه با خدمات كتابخانه ها به اطلاع حاضران در همايش رساندند.
آقاي دكتر ابراهيم افشار، مهمان ويژه همايش بودند. ايشان كه دكتراي رشته كتابداري از دانشگاه نيوسات ولز استراليا مي باشند سخنان خود را با عنوان " تاثيرآموزش كتابداران در ايجاد تحول در كتابخانه ها " ارائه نمودند. همچنين در رابطه با جنبه هاي مختلف توجه به مسائل و مشكلات مختلف كتابداران و لزوم توجه مسوولين به اين مسائل سخناني ايراد كردند و يادآور شدند كه يكي از اين موارد، آموزش و روزآمد بودن دانش و اطلاعاتكتابدار است. البته تكيه و تاكيد به چارچوب كار نبايد باعث غفلت مسوولين از توجه به مسائل روحي و رواني كتابداران گردد.
آقاي دكترفتاحي، مدير محترم گروه كتابداري و مشاور كتابخانه مركزي ، وب سايت جديد كتابخانه مركزي را معرفي نمودند و نكاتي در مورد مباني نظريو محتواي وب سايت و اهميت آن در پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي در سطح دانشگاه ارائه دادند.
سايت كتابخانه‌مركزي با آدرس اينترنتي http://c-library.um.ac.ir به شركت كنندگان داده‌شد و درخواست شدپيشنهادات و نظرات در مورد اين سايت به كتابخانه مركزي ارائه شود تا در جهت تكميل آن و همخوان نمودن اطلاعات با نيازها اقدام شود.
پس از ارائه سخنراني ها، همانگونه كه يادآور شد توضيحاتي توسط نمايندگان كميته هاي تخصصي در رابطه با جلسات تشكيل شده توسط كميته ارائه گرديد.
تجليل از برخي همكاران كتابدار و تريبون آزاد بخش پاياني همايش را تشكيل داد. شركت كنندگان سوالهاي خود را مطرح كردند و پاسخهاي لازم به آنها داده شد.
اين همايش در ساعت 13 به پايان رسيد.
مدعوين شركت كننده در همايش :
1- كليه كتابداران دانشگاه فردوسي، اعضاي محترم هيات رئيسه دانشگاه، گروه كتابداري
2- تعدادي از كتابخانه هاي سازمانها ازجمله كتابخانه آستان قدس رضوي، ارشاد اسلامي، كانون پرورش فكري كودكان، كتابداران شركتهاي دولتي و خصوصي
3- دانشجويان كتابداري كه از طريق اطلاعيه در جريان برگزاري همايش قرار گرفته بودند
همزمان با برگزاري همايش، شركت كنندگان از نمايشگاهي كهاز فعاليتهاي كتابداران در سالن جنب آمفي تئاتر برگزار گرديده بودبازديد به عمل آوردند. همچنين ناشران زير انتشارات خود را براي بازديد و خريد عرضه نمودند.
1- پيك دانش و كتابخانه رايانه اي در حوزه كتابداري
2- انتشارات سمت در حوزه كتابداري، روان شناسي و علومتربيتي
معرفـي كتابخانـه دانشگـاه پيام نـور(واحد مشهد)
هاله فرزانه حسن‌زاده
كتابخانه دانشگاه پيام نور در سال 1356 با بيش از 2 هزارجلد كتاب با نام كتابخانه دانشگاه آزاد ايران مركز مشهد شروع به كار كرد. اين كتابخانه داراي بخشهاي مرجع, امانت, ديداري و شنيداري, كودكان و نوجوانان و نشريات بود. كارهاي آماده سازي و فهرست نويسي كتابخانه در تهران به وسيله كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد ايران(پيام نور فعلي) انجام مي شد. هدف اين كتابخانه ارائه خدمات به دانشجويان و اقشار مختلف مردم بود.
از سال 1364 دانشگاه آزاد ايران به دانشگاه پيام نور تغيير نام يافت و كتابخانه جديد دانشگاه(واحد مشهد)در مساحت حدودا" 500 متر مربع, شامل 250 متر مربع سالن مطالعه, 200 متر مربع مخزن و 50 متر مربع بخش آماده سازي و اتاق سرپرست كتابخانه داير گرديد.
كتابخانه در حال حاضر حدود 26 هزار جلدكتاب در رشته هاي مختلف علمي و بيش از 3 هزار جلد
كتاب مرجع دارد و به جز بخش شنيداري و ديداري بقيه بخشهاي آن فعال است. مراجعه كنندگان به كتابخانه عمدتا" اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه هستند كه حدودا" 2500 نفر مي باشند.
نحوه تنظيم و رده بندي منابعكتابخانه بر اساس رده بندي كتابخانه كنگره است . مخزن كتابخانه به صورت قفسه بسته مي‌باشد. انجام خدمات فني و تكثير برگه‌هاي فهرست نويسي با استفاده از نرم افزار شركت پارس آذرخش و بانك اطلاعاتيكتابخانه ملي انجام مي‌شود.
كتابداران كتابخانه يك نفر كارشناس و ديگري ديپلمه مي‌باشند كه دوره‌هاي كتابداري را در مركز دانشگاهپيام نور تهران گذرانده‌اند البته با توجه به سيستم مخزن بسته كتابخانه و تعداد زياد مراجعه كننده كمبود نيرو در كتابخانه به وضوحنمايان است.
در اين كتابخانه جستجوي منابع به وسيله كاربران ( مراجعه كنندگان ) تنها از طريق برگه دان و راهنمايي كتابداران انجام مي شود و هنوز استفاده از امكانات الكترونيكي از قبيل جستجوي اطلاعات از طريق رايانه يا استفاده از اينترنت وجود ندارد البته كارهاي مقدماتي در اين زمينه انجام شده است و اميد است كه بزودي اين كتابخانه مجهز به امكانات و خدمات الكترونيكي شود.
كتابخانـه به زيستـن اولين كتابخانه غير دولتي ويژه بانوان
مهنازاحمدي مقدم
شنـاسنـامه انجمن بین المللی راه به زیستن (B.I.O) سازمان مردم نهاد(N.G.O)
هدف : ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب های فرهنگی، اجتماعی
اعتقاد : سخت ترین فقر، نادانی و بالاترین صدقه، بخشش علم است .حضرت محمد(ص)
شیوه اجرایی : تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی
موضوع فعالیت : آموزش و پژوهش
انگیزه : رضای الهی
مرجع صدور مجوز : وزارت کشوربا شماره ثبت 928
آغاز فعالیت :12/2/1375
دیدگاه انجمن :
انجمن بین المللی راه به زیستن با اجرای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی، سعی برآن دارد تا محوریت انسان را در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایداردر نظرداشته باشد و در این راستا سازمان های مردم نهاد را از شاخصه های مهم برآورد سرمایه اجتماعی درهر جامعه می داند.
مروری بر فعالیتهای انجمن بین المللی راه زیستن از سال 1375 تا 1394
برگزاری 1108 همایش علمی، آموزشی متنوع با حضور 59191 شرکت کننده
برگزاری443 دوره آموزشی متنوع با شرکت 19019 نفر فراگیر
اجرای 31 پروژه آموزشیو علمی عظیم و ابتکاری با محوریت کاهش آسیب های اجتماعی
تأسیس2 شعبه کتابخانه درسطح شهرو 4 شعبه درحاشیه شهربا دارا بودن 31705 مدرکعلمی واکنون ادغام همه شعبات در یک مکان
برگزاری 27 نمایشگاه مختلف با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی
تهیه و تدوین 17 جزوه آموزشی با مباحث گوناگون با توزیع رایگان 101960 جزوه آموزشی
انتشار 34 پیک علمی و اخلاقی ( ماهانه و فصلنامه) با مباحث متنوع و توزیع رایگان 14110 پیک
انتشار 3 مجله فرهنگی، اجتماعی( گاهنامه) با توزیعرایگان 32000 نسخه از مجلات
برگزاری 43 اردوی علمی و تفریحی با حضور 8627 شرکت کننده
بازدید 8397 نفراز مخاطبین انجمن از 28 مجتمع آسیب پذیر در مشهد
بازدید 1905 نفر ازمخاطبین انجمن از 30 کارخانه ومجتمع تولیدی و فرهنگی
آموزش و تربیت 79 مربی مردمی جهت آموزش دیگر شهروندان
حضور بیش از 156 نفر از اساتید ، کارشناسان و مسئولین در فعالیت های گوناگون انجمن راه به زیستن
تشکیل 11 تیم اجتماع محورC.B.O
46 نوبت انعکاس فعالیت های انجمن در رسانه ها ی نوشتاری ، صوتی و تصویری
دریافت حداقل 34 لوح تقدیر از سازمانها ومسئولین مختلف دولتـی
شرکت انجمن راه به زیستن در حداقل 25 دوره و کارگاه آموزشی دولتی و غیردولتـی
حضور انجمن راه به زیستن در حداقل 101 سمینار و نشست رسمی دولتی و غیردولتـی
گسترش واحد جوان با اجرای 20همایش و18 تئاتر وموسیقی با حضور 843 شرکت کننده
تشکیل واحد ازدواج سالم وپایدار با محوریت کاهش آسیب طلاق با ثبت نام حداقل 328جوان
مبلغ 1/603/912/767ریال کمک نقدی و صدها میلیون تومان کمک غیر نقدی به محرومین
 
آدرس: 
مشهد - بلوار سجاد - حامد جنوبی 4 - فرزان 4 (ملک آباد33) - پلاک108
مصاحبه با دبيـر انجمـن
هاله فرزانه حسن زاده
آقاي جواد يغمايي فوق ليسانس كتابداري و اطلاع رساني از دانشگاه ايالتي ايمپورياي آمريكا از سال 1356 به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد شروع به فعاليت نمودند. در سال 1364 با همكاري ساير اساتيد محترم دوره كارداني كتابداري را در دانشگاه فردوسي مشهد بنيان نهادند و از سال 1370 دوره كارشناسي اين رشته را نيز ( با همكاري ساير اساتيد) در دانشگاه فردوسي مشهد فعال نمودند. در حال حاضر ايشان در كنار ساير فعاليتشان به عنوان دبير انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (شاخه خراسان) فعالهستند.
- آقاي يغمايي آيا به نظر شما تغيير و تحولي در زمينه علمكتابداري ايران از زمانيكه شما وارد عرصه علمي شده ايد تا به حال رخ داده است؟
بله، علم كتابداري ايران به گفته خانم دكتر انصاري در مقاله كتاب و اجتماع ( در قبل از انقلاب) يك كتابداري ديكته شده از طرف غرب بود كه با فرهنگ ملي و مذهبي ما تطابق نداشت. به همين دليل چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن دچار فراز و فرودهايي شده است. اما از سال 1363 اين علم شروع به رشد كرده است كه اين رشد را در چند عامل مي توان خلاصه كرد:
1- ايجاد رشته كتابداري و اطلاع رساني به عنوان يك رشته دانشگاهي (1363) در تهران و بعد از آن در مشهد كه ابتدا در مقطع كارداني، بعد كارشناسي و در حال حاضر كارشناسي ارشد و دكترا است.
2- تغيير ديدگاه جامعه: جامعه به ارزش و مفهوم اطلاعات پي برد و درك كرد كه يك شهروند پيشرفته فردي است كه داراي اطلاعات كامل باشد. ازطرفي بالا رفتن اطلاعات در يك فرد باعث ارتقاء سطح زندگي او مي شود در نتيجه براي رسيدن به اين ارتقاء بايد به اطلاعات بها داد.
3- آشكار و مشهود شدن ارتباط مستقيم اطلاع رساني با ساير علوم
در نتيجه از نيمه دوم دهه انقلاب به بعد علم كتابداريشكوفاتر شد و در حال حاضر ما شاهد به اوج رسيدن شكوفايي اين علم در ايران هستيم و خوشحاليم كه جامعه ما به آن سطح فرهنگي رسيده است كه درك كند اطلاعات چه نقش مهمي در پيشرفت جامعه اش دارد. درك اين ارزش يعني اينكه علم كتابداري و اطلاع رساني توسعه يافته و ديگر يكعلم ناشناخته نيست. در نتيجه ما كتابداران افتخار مي كنيم كه پايهدانش جامعه هستيم.
- به نظر شما كتابداري ما در مقايسه با كتابداري كشورهاي در حال توسعه از جمله هند و مالزي يا ... در چه مقامي قرار دارد؟
البته در بين كشورهاي در حال توسعه علم كتابداري هند پيشرفته‌تر از ماست حتي به جرأت مي توان گفت: يكي از كشورهاي مطرح ازنظر كتابداري است ولي نسبت به ساير كشورهاي آسيايي يا كشورهاي در حال توسعه ما از نظر اطلاع رساني جهش چشمگيري كرده‌ايم بطوريكه در سمينار انجمنهاي كتابداري كشورهاي اسلامي كه چند سال پيش در تهران برگزار شد اين مسأله كاملا" واضح و آشكار بود. البته كتابداري ما در قبل از انقلاب هم همگام با خواسته‌هاي روز جوامع پيشرفته پيش مي‌رفت. در آن زمان تنها مشكلمان اين بود كه نتوانسته بوديم كتابداريمان را با عقايد و مذهب و ديدگاه اجتماع خودمان هماهنگ و تطبيق كنيماما در حال حاضر ما كتابداري علمي را گرفته ايم و آن را با فرهنگ و عقايد و مذهب خود وفق داده ايم.
- در مورد فعاليتهاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران شاخه خراسان قدري توضيح دهيد.
انجمن كتابداري شاخه خراسان يك اركان بسيار جوان است و فقط چند ماهي است كه اين شاخه فعال به عنوان شاخه استاني در سطح ايران فعال شده است كه بيشترين عضو را نيزدر انجمن كتابداري ايران دارد. از جمله فعاليتهايي كه در اين مدت كوتاه اين شاخه انجام داده است:
1- برگزاري دو همايش و اعلام موجوديت شاخه خراسان
2- برگزاري كلاسها و دوره هاي آموزشي
3- انتشار خبرنامه با فاصله دو ماه
4- برگزاري جلسات هيأت مديره انجمن با كتابخانه ها و كتابداران مختلف
5- اقدام به تدوين اساسنامه براي شاخه خراسان
6- صحبت با دوستان در اداره ارشاد و آشنا كردن آنها با وظايف انجمن كتابداري و تعيين رابط از اداره ارشاداسلامي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان و شروع فعاليتهاي مشترك با اين دو سازمان. در حال حاضر هم در فكر برگزاري سومينهمايش با موضوع كتابخانه هاي عمومي هستيم و سعي بر اين داريم كه در هر همايش يك نوع از انواع كتابخانه ها را بررسي كنيم و در پايان هر همايش ميزگردي تشكيل دهيم و مشكلات اين عزيزان را بشنويم. البتهاين انجمن يك ارگان اجرايي نيست ولي مي تواند صداي كتابداران را از طريق خبرنامه به گوش ديگران برساند.
- اگر ممكن است در مورد خبرنامه توضيح دهيد.
در نظر است كه اين خبرنامه به صورت فصلي منتشر شود البته متأسفانه اين خبرنامه در تيراژ محدود منتشر مي شود و فقط براي گروهها و انجمنهاي علمي كتابداري فرستاده مي شود و نيز اين خبرنامه به دست كليه كتابخانه ها در سطح استان خراسان مي‌رسد. البته اين خبرنامه براي غني تر ساختن مطالب خود نياز به همفكري و همكاري بيشتر همكاران و كتابداران عزيز دارد.
- آقاي يغمايي يكي از مشكلات مراجعه كنندگان در كتابخانه‌ها ( به خصوص عمومي ) آشنايي نداشتن مراجعه كننده با روش استفاده از كتابخانه است. آيا انجمن تا بحال در اين زمينه به فكر راه چاره اي افتاده است يا خير؟
ما در كتابخانه ها با دو مشكل مواجه هستيم 1) عدم آشنايي مراجعه كننده با كتابخانه 2) عدم آشنايي كتابداران در مورد آموزش به مراجعه كنندگان. در مورد اول متأسفانه براي حل اين مشكل كميته آموزش انجمن هنوز فعال نشده است ولي همكاران فعال من همچون خانم معين تقوي سعي دارند روشهايي را ابداع كنند تا كتابداران با روش آموزش به مراجعه كنندگان آشناشوند و بعد دوره‌هايي در هر سال در آغاز عضوگيري براي اعضاء بگذارند. در مورد دوم پيشنهاد آن است تا اولا" دوره هاي كارآموزي و بازآموزي براي كتابداران برگزاركنيم و ثانيا" سازمانها را تشويق كنيم تا از كتابداران متخصص در استخدامهاي جديد استفاده نمايند.
- در مورد محدوديت استفاده از كتابخانه‌ها بخصوص كتابخانه هاي دانشگاهي آيا انجمن تا بحال اقدامي انجام داده است ( البته با اين فرض كه كتابخانه دانشگاهي براي استفاده عموم دانشجويان است)؟
من هميشه عقيده دارم ايده‌آل صحبت كردن خيلي خوب است اما بهتر است ايده‌آل صحبت نكنيم بلكه اول ببينيم چه امكاناتي داريم و بعد اين امكانات را با روشهاي جديد و يا ايده‌آلها مقايسه كنيم و سپس در حد توان اين ايده‌آلها را اجرا نماييم. بله كتابخانه مال همه است بخصوص در مقطع دانشگاهي, ولي آن زماني است كه امكانات داشته باشيم . ما در بعضي از كتابخانه‌هاي دانشگاهي كمبود منابع نداريم اماكمبود مكان براي مراجعه كننده داريم كه سعي برآن است كه اين مشكل برطرف شود.
از طرفي همه كتابخانه‌هاي دانشگاهي بودجه دارند اما چون در محدوده خودشان فعاليت كرده‌اند مشكلاتشان را در حين كار نفهميدند و همچنين نداشتن كتابداران متخصص نيز باعث محدود شدن فعاليت اين كتابخانه‌ها شده است كهانشاء ا... با استفاده از كادر متخصص اين مشكلات نيز در آينده‌اي نزديك حل خواهد شد چون اگر اين مشكل حل نشود گروه كتابداري آموزش كاربردي نخواهد داشت.
- آيا انجمن كتابداري تا بحال براي جذب مردم به كتابخانه‌ها فعاليتي انجام داده است؟
خوشبختانه در حال حاضر ديدگاه مردم در مورد اطلاعات وكسب آن تا حد زيادي تغيير كرده است . شايد با مفهوم كتابدار و كتابداري آشنايي چنداني نداشته باشند ولي مفهوم اطلاعات را مي توانند درك و تعريف كنند البته قشر دانشجوي ما اين مسأله كاملا" برايشان حل شده است. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز با فعاليتهايي كه جديدا" در حال اجرا دارد سعي در شناساندن كتابخانه‌ها به دانش آموزان دارد. همچنين آموزش و پرورش با تشكيل كتابخانه‌هاي آموزشگاهي نقش بسزائي در بيان اهميت اطلاعات و كسب آن و اهميت كتابخانه داشته است . تنها گروهي كه تاحدي با كتابخانه و كتابدار نا آشنا است گروه عامه مردم است كه انشاء ا... با كمك كتابخانه هاي عمومي و با تبليغات و نشان دادن اهميت اطلاعات سعي دراين است كه اين مسأله نيز دراينده اي نه چندان دور تا حد زيادي برطرف شود البته اين بستگي به لطف و توجه دوستان كتابدار و كتابخانه هاي عمومي دارد كه تا چه حد در اين امر ما را ياري نمايند.
- آقاييغمايي در پايان اگر صحبتي داريد بفرماييد؟
در پايان من ازهمه عزيزاني كه تا بحال ما را حمايت كرده اند و با ما همكاري داشته اند بسيار سپاسگزارم و از همكاري دانشكاه پيام نور مشهد و دانشگاه آزاد اسلامي مشهد كه با نظرات و بيشنهادات خود ما را در انجام اين وظيفهخطير راهنمايي و همراهي نموده اند بسيار سپاسگزارم. لازم به توضيحاست كه اين انجمن متعلق به همه كتابداران و دانشجويان كتابداري است وما با آغوش باز از نظرات, بيشنهادات ومطالب اين عزيزان استقبال مي نماييم.
 
 خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خراسان، شماره 3، دی 1381 
مصـاحبـه
هاله فرزانه حسن زاده
آقاي جواد يغمايي فوق ليسانس كتابداري و اطلاع رساني از دانشگاه ايالتي ايمپورياي آمريكا از سال 1356 به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد شروع به فعاليت نمودند. در سال 1364 با همكاري ساير اساتيد محترم دوره كارداني كتابداري را در دانشگاه فردوسي مشهد بنيان نهادند و از سال 1370 دوره كارشناسي اين رشته را نيز ( با همكاري ساير اساتيد) در دانشگاه فردوسي مشهد فعال نمودند. در حال حاضر ايشان در كنار ساير فعاليتشان به عنوان دبير انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (شاخه خراسان) فعالهستند.
- آقاي يغمايي آيا به نظر شما تغيير و تحولي در زمينه علمكتابداري ايران از زمانيكه شما وارد عرصه علمي شده ايد تا به حال رخ داده است؟
بله، علم كتابداري ايران به گفته خانم دكتر انصاري در مقاله كتاب و اجتماع ( در قبل از انقلاب) يك كتابداري ديكته شده از طرف غرب بود كه با فرهنگ ملي و مذهبي ما تطابق نداشت. به همين دليل چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن دچار فراز و فرودهايي شده است. اما از سال 1363 اين علم شروع به رشد كرده است كه اين رشد را در چند عامل مي توان خلاصه كرد:
1- ايجاد رشته كتابداري و اطلاع رساني به عنوان يك رشته دانشگاهي (1363) در تهران و بعد از آن در مشهد كه ابتدا در مقطع كارداني، بعد كارشناسي و در حال حاضر كارشناسي ارشد و دكترا است.
2- تغيير ديدگاه جامعه: جامعه به ارزش و مفهوم اطلاعات پي برد و درك كرد كه يك شهروند پيشرفته فردي است كه داراي اطلاعات كامل باشد. ازطرفي بالا رفتن اطلاعات در يك فرد باعث ارتقاء سطح زندگي او مي شود در نتيجه براي رسيدن به اين ارتقاء بايد به اطلاعات بها داد.
3- آشكار و مشهود شدن ارتباط مستقيم اطلاع رساني با ساير علوم
در نتيجه از نيمه دوم دهه انقلاب به بعد علم كتابداريشكوفاتر شد و در حال حاضر ما شاهد به اوج رسيدن شكوفايي اين علم در ايران هستيم و خوشحاليم كه جامعه ما به آن سطح فرهنگي رسيده است كه درك كند اطلاعات چه نقش مهمي در پيشرفت جامعه اش دارد. درك اين ارزش يعني اينكه علم كتابداري و اطلاع رساني توسعه يافته و ديگر يكعلم ناشناخته نيست. در نتيجه ما كتابداران افتخار مي كنيم كه پايهدانش جامعه هستيم.
- به نظر شما كتابداري ما در مقايسه با كتابداري كشورهاي در حال توسعه از جمله هند و مالزي يا ... در چه مقامي قرار دارد؟
البته در بين كشورهاي در حال توسعه علم كتابداري هند پيشرفته‌تر از ماست حتي به جرأت مي توان گفت: يكي از كشورهاي مطرح ازنظر كتابداري است ولي نسبت به ساير كشورهاي آسيايي يا كشورهاي در حال توسعه ما از نظر اطلاع رساني جهش چشمگيري كرده‌ايم بطوريكه در سمينار انجمنهاي كتابداري كشورهاي اسلامي كه چند سال پيش در تهران برگزار شد اين مسأله كاملا" واضح و آشكار بود. البته كتابداري ما در قبل از انقلاب هم همگام با خواسته‌هاي روز جوامع پيشرفته پيش مي‌رفت. در آن زمان تنها مشكلمان اين بود كه نتوانسته بوديم كتابداريمان را با عقايد و مذهب و ديدگاه اجتماع خودمان هماهنگ و تطبيق كنيماما در حال حاضر ما كتابداري علمي را گرفته ايم و آن را با فرهنگ و عقايد و مذهب خود وفق داده ايم.
- در مورد فعاليتهاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران شاخه خراسان قدري توضيح دهيد.
انجمن كتابداري شاخه خراسان يك اركان بسيار جوان است و فقط چند ماهي است كه اين شاخه فعال به عنوان شاخه استاني در سطح ايران فعال شده است كه بيشترين عضو را نيزدر انجمن كتابداري ايران دارد. از جمله فعاليتهايي كه در اين مدت كوتاه اين شاخه انجام داده است:
1- برگزاري دو همايش و اعلام موجوديت شاخه خراسان
2- برگزاري كلاسها و دوره هاي آموزشي
3- انتشار خبرنامه با فاصله دو ماه
4- برگزاري جلسات هيأت مديره انجمن با كتابخانه ها و كتابداران مختلف
5- اقدام به تدوين اساسنامه براي شاخه خراسان
6- صحبت با دوستان در اداره ارشاد و آشنا كردن آنها با وظايف انجمن كتابداري و تعيين رابط از اداره ارشاداسلامي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان و شروع فعاليتهاي مشترك با اين دو سازمان. در حال حاضر هم در فكر برگزاري سومينهمايش با موضوع كتابخانه هاي عمومي هستيم و سعي بر اين داريم كه در هر همايش يك نوع از انواع كتابخانه ها را بررسي كنيم و در پايان هر همايش ميزگردي تشكيل دهيم و مشكلات اين عزيزان را بشنويم. البتهاين انجمن يك ارگان اجرايي نيست ولي مي تواند صداي كتابداران را از طريق خبرنامه به گوش ديگران برساند.
- اگر ممكن است در مورد خبرنامه توضيح دهيد.
در نظر است كه اين خبرنامه به صورت فصلي منتشر شود البته متأسفانه اين خبرنامه در تيراژ محدود منتشر مي شود و فقط براي گروهها و انجمنهاي علمي كتابداري فرستاده مي شود و نيز اين خبرنامه به دست كليه كتابخانه ها در سطح استان خراسان مي‌رسد. البته اين خبرنامه براي غني تر ساختن مطالب خود نياز به همفكري و همكاري بيشتر همكاران و كتابداران عزيز دارد.
- آقاي يغمايي يكي از مشكلات مراجعه كنندگان در كتابخانه‌ها ( به خصوص عمومي ) آشنايي نداشتن مراجعه كننده با روش استفاده از كتابخانه است. آيا انجمن تا بحال در اين زمينه به فكر راه چاره اي افتاده است يا خير؟
ما در كتابخانه ها با دو مشكل مواجه هستيم 1) عدم آشنايي مراجعه كننده با كتابخانه 2) عدم آشنايي كتابداران در مورد آموزش به مراجعه كنندگان. در مورد اول متأسفانه براي حل اين مشكل كميته آموزش انجمن هنوز فعال نشده است ولي همكاران فعال من همچون خانم معين تقوي سعي دارند روشهايي را ابداع كنند تا كتابداران با روش آموزش به مراجعه كنندگان آشناشوند و بعد دوره‌هايي در هر سال در آغاز عضوگيري براي اعضاء بگذارند. در مورد دوم پيشنهاد آن است تا اولا" دوره هاي كارآموزي و بازآموزي براي كتابداران برگزاركنيم و ثانيا" سازمانها را تشويق كنيم تا از كتابداران متخصص در استخدامهاي جديد استفاده نمايند.
- در مورد محدوديت استفاده از كتابخانه‌ها بخصوص كتابخانه هاي دانشگاهي آيا انجمن تا بحال اقدامي انجام داده است ( البته با اين فرض كه كتابخانه دانشگاهي براي استفاده عموم دانشجويان است)؟
من هميشه عقيده دارم ايده‌آل صحبت كردن خيلي خوب است اما بهتر است ايده‌آل صحبت نكنيم بلكه اول ببينيم چه امكاناتي داريم و بعد اين امكانات را با روشهاي جديد و يا ايده‌آلها مقايسه كنيم و سپس در حد توان اين ايده‌آلها را اجرا نماييم. بله كتابخانه مال همه است بخصوص در مقطع دانشگاهي, ولي آن زماني است كه امكانات داشته باشيم . ما در بعضي از كتابخانه‌هاي دانشگاهي كمبود منابع نداريم اماكمبود مكان براي مراجعه كننده داريم كه سعي برآن است كه اين مشكل برطرف شود.
از طرفي همه كتابخانه‌هاي دانشگاهي بودجه دارند اما چون در محدوده خودشان فعاليت كرده‌اند مشكلاتشان را در حين كار نفهميدند و همچنين نداشتن كتابداران متخصص نيز باعث محدود شدن فعاليت اين كتابخانه‌ها شده است كهانشاء ا... با استفاده از كادر متخصص اين مشكلات نيز در آينده‌اي نزديك حل خواهد شد چون اگر اين مشكل حل نشود گروه كتابداري آموزش كاربردي نخواهد داشت.
- آيا انجمن كتابداري تا بحال براي جذب مردم به كتابخانه‌ها فعاليتي انجام داده است؟
خوشبختانه در حال حاضر ديدگاه مردم در مورد اطلاعات وكسب آن تا حد زيادي تغيير كرده است . شايد با مفهوم كتابدار و كتابداري آشنايي چنداني نداشته باشند ولي مفهوم اطلاعات را مي توانند درك و تعريف كنند البته قشر دانشجوي ما اين مسأله كاملا" برايشان حل شده است. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز با فعاليتهايي كه جديدا" در حال اجرا دارد سعي در شناساندن كتابخانه‌ها به دانش آموزان دارد. همچنين آموزش و پرورش با تشكيل كتابخانه‌هاي آموزشگاهي نقش بسزائي در بيان اهميت اطلاعات و كسب آن و اهميت كتابخانه داشته است . تنها گروهي كه تاحدي با كتابخانه و كتابدار نا آشنا است گروه عامه مردم است كه انشاء ا... با كمك كتابخانه هاي عمومي و با تبليغات و نشان دادن اهميت اطلاعات سعي دراين است كه اين مسأله نيز دراينده اي نه چندان دور تا حد زيادي برطرف شود البته اين بستگي به لطف و توجه دوستان كتابدار و كتابخانه هاي عمومي دارد كه تا چه حد در اين امر ما را ياري نمايند.
- آقاييغمايي در پايان اگر صحبتي داريد بفرماييد؟
در پايان من ازهمه عزيزاني كه تا بحال ما را حمايت كرده اند و با ما همكاري داشته اند بسيار سپاسگزارم و از همكاري دانشكاه پيام نور مشهد و دانشگاه آزاد اسلامي مشهد كه با نظرات و بيشنهادات خود ما را در انجام اين وظيفهخطير راهنمايي و همراهي نموده اند بسيار سپاسگزارم. لازم به توضيحاست كه اين انجمن متعلق به همه كتابداران و دانشجويان كتابداري است وما با آغوش باز از نظرات, بيشنهادات ومطالب اين عزيزان استقبال مي نماييم.
 
 خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خراسان، شماره 3، دی 1381 
مصـاحبـه
هاله فرزانه حسن زاده
آقاي جواد يغمايي فوق ليسانس كتابداري و اطلاع رساني از دانشگاه ايالتي ايمپورياي آمريكا از سال 1356 به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد شروع به فعاليت نمودند. در سال 1364 با همكاري ساير اساتيد محترم دوره كارداني كتابداري را در دانشگاه فردوسي مشهد بنيان نهادند و از سال 1370 دوره كارشناسي اين رشته را نيز ( با همكاري ساير اساتيد) در دانشگاه فردوسي مشهد فعال نمودند. در حال حاضر ايشان در كنار ساير فعاليتشان به عنوان دبير انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (شاخه خراسان) فعالهستند.
- آقاي يغمايي آيا به نظر شما تغيير و تحولي در زمينه علمكتابداري ايران از زمانيكه شما وارد عرصه علمي شده ايد تا به حال رخ داده است؟
بله، علم كتابداري ايران به گفته خانم دكتر انصاري در مقاله كتاب و اجتماع ( در قبل از انقلاب) يك كتابداري ديكته شده از طرف غرب بود كه با فرهنگ ملي و مذهبي ما تطابق نداشت. به همين دليل چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن دچار فراز و فرودهايي شده است. اما از سال 1363 اين علم شروع به رشد كرده است كه اين رشد را در چند عامل مي توان خلاصه كرد:
1- ايجاد رشته كتابداري و اطلاع رساني به عنوان يك رشته دانشگاهي (1363) در تهران و بعد از آن در مشهد كه ابتدا در مقطع كارداني، بعد كارشناسي و در حال حاضر كارشناسي ارشد و دكترا است.
2- تغيير ديدگاه جامعه: جامعه به ارزش و مفهوم اطلاعات پي برد و درك كرد كه يك شهروند پيشرفته فردي است كه داراي اطلاعات كامل باشد. ازطرفي بالا رفتن اطلاعات در يك فرد باعث ارتقاء سطح زندگي او مي شود در نتيجه براي رسيدن به اين ارتقاء بايد به اطلاعات بها داد.
3- آشكار و مشهود شدن ارتباط مستقيم اطلاع رساني با ساير علوم
در نتيجه از نيمه دوم دهه انقلاب به بعد علم كتابداريشكوفاتر شد و در حال حاضر ما شاهد به اوج رسيدن شكوفايي اين علم در ايران هستيم و خوشحاليم كه جامعه ما به آن سطح فرهنگي رسيده است كه درك كند اطلاعات چه نقش مهمي در پيشرفت جامعه اش دارد. درك اين ارزش يعني اينكه علم كتابداري و اطلاع رساني توسعه يافته و ديگر يكعلم ناشناخته نيست. در نتيجه ما كتابداران افتخار مي كنيم كه پايهدانش جامعه هستيم.
- به نظر شما كتابداري ما در مقايسه با كتابداري كشورهاي در حال توسعه از جمله هند و مالزي يا ... در چه مقامي قرار دارد؟
البته در بين كشورهاي در حال توسعه علم كتابداري هند پيشرفته‌تر از ماست حتي به جرأت مي توان گفت: يكي از كشورهاي مطرح ازنظر كتابداري است ولي نسبت به ساير كشورهاي آسيايي يا كشورهاي در حال توسعه ما از نظر اطلاع رساني جهش چشمگيري كرده‌ايم بطوريكه در سمينار انجمنهاي كتابداري كشورهاي اسلامي كه چند سال پيش در تهران برگزار شد اين مسأله كاملا" واضح و آشكار بود. البته كتابداري ما در قبل از انقلاب هم همگام با خواسته‌هاي روز جوامع پيشرفته پيش مي‌رفت. در آن زمان تنها مشكلمان اين بود كه نتوانسته بوديم كتابداريمان را با عقايد و مذهب و ديدگاه اجتماع خودمان هماهنگ و تطبيق كنيماما در حال حاضر ما كتابداري علمي را گرفته ايم و آن را با فرهنگ و عقايد و مذهب خود وفق داده ايم.
- در مورد فعاليتهاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران شاخه خراسان قدري توضيح دهيد.
انجمن كتابداري شاخه خراسان يك اركان بسيار جوان است و فقط چند ماهي است كه اين شاخه فعال به عنوان شاخه استاني در سطح ايران فعال شده است كه بيشترين عضو را نيزدر انجمن كتابداري ايران دارد. از جمله فعاليتهايي كه در اين مدت كوتاه اين شاخه انجام داده است:
1- برگزاري دو همايش و اعلام موجوديت شاخه خراسان
2- برگزاري كلاسها و دوره هاي آموزشي
3- انتشار خبرنامه با فاصله دو ماه
4- برگزاري جلسات هيأت مديره انجمن با كتابخانه ها و كتابداران مختلف
5- اقدام به تدوين اساسنامه براي شاخه خراسان
6- صحبت با دوستان در اداره ارشاد و آشنا كردن آنها با وظايف انجمن كتابداري و تعيين رابط از اداره ارشاداسلامي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان و شروع فعاليتهاي مشترك با اين دو سازمان. در حال حاضر هم در فكر برگزاري سومينهمايش با موضوع كتابخانه هاي عمومي هستيم و سعي بر اين داريم كه در هر همايش يك نوع از انواع كتابخانه ها را بررسي كنيم و در پايان هر همايش ميزگردي تشكيل دهيم و مشكلات اين عزيزان را بشنويم. البتهاين انجمن يك ارگان اجرايي نيست ولي مي تواند صداي كتابداران را از طريق خبرنامه به گوش ديگران برساند.
- اگر ممكن است در مورد خبرنامه توضيح دهيد.
در نظر است كه اين خبرنامه به صورت فصلي منتشر شود البته متأسفانه اين خبرنامه در تيراژ محدود منتشر مي شود و فقط براي گروهها و انجمنهاي علمي كتابداري فرستاده مي شود و نيز اين خبرنامه به دست كليه كتابخانه ها در سطح استان خراسان مي‌رسد. البته اين خبرنامه براي غني تر ساختن مطالب خود نياز به همفكري و همكاري بيشتر همكاران و كتابداران عزيز دارد.
- آقاي يغمايي يكي از مشكلات مراجعه كنندگان در كتابخانه‌ها ( به خصوص عمومي ) آشنايي نداشتن مراجعه كننده با روش استفاده از كتابخانه است. آيا انجمن تا بحال در اين زمينه به فكر راه چاره اي افتاده است يا خير؟
ما در كتابخانه ها با دو مشكل مواجه هستيم 1) عدم آشنايي مراجعه كننده با كتابخانه 2) عدم آشنايي كتابداران در مورد آموزش به مراجعه كنندگان. در مورد اول متأسفانه براي حل اين مشكل كميته آموزش انجمن هنوز فعال نشده است ولي همكاران فعال من همچون خانم معين تقوي سعي دارند روشهايي را ابداع كنند تا كتابداران با روش آموزش به مراجعه كنندگان آشناشوند و بعد دوره‌هايي در هر سال در آغاز عضوگيري براي اعضاء بگذارند. در مورد دوم پيشنهاد آن است تا اولا" دوره هاي كارآموزي و بازآموزي براي كتابداران برگزاركنيم و ثانيا" سازمانها را تشويق كنيم تا از كتابداران متخصص در استخدامهاي جديد استفاده نمايند.
- در مورد محدوديت استفاده از كتابخانه‌ها بخصوص كتابخانه هاي دانشگاهي آيا انجمن تا بحال اقدامي انجام داده است ( البته با اين فرض كه كتابخانه دانشگاهي براي استفاده عموم دانشجويان است)؟
من هميشه عقيده دارم ايده‌آل صحبت كردن خيلي خوب است اما بهتر است ايده‌آل صحبت نكنيم بلكه اول ببينيم چه امكاناتي داريم و بعد اين امكانات را با روشهاي جديد و يا ايده‌آلها مقايسه كنيم و سپس در حد توان اين ايده‌آلها را اجرا نماييم. بله كتابخانه مال همه است بخصوص در مقطع دانشگاهي, ولي آن زماني است كه امكانات داشته باشيم . ما در بعضي از كتابخانه‌هاي دانشگاهي كمبود منابع نداريم اماكمبود مكان براي مراجعه كننده داريم كه سعي برآن است كه اين مشكل برطرف شود.
از طرفي همه كتابخانه‌هاي دانشگاهي بودجه دارند اما چون در محدوده خودشان فعاليت كرده‌اند مشكلاتشان را در حين كار نفهميدند و همچنين نداشتن كتابداران متخصص نيز باعث محدود شدن فعاليت اين كتابخانه‌ها شده است كهانشاء ا... با استفاده از كادر متخصص اين مشكلات نيز در آينده‌اي نزديك حل خواهد شد چون اگر اين مشكل حل نشود گروه كتابداري آموزش كاربردي نخواهد داشت.
- آيا انجمن كتابداري تا بحال براي جذب مردم به كتابخانه‌ها فعاليتي انجام داده است؟
خوشبختانه در حال حاضر ديدگاه مردم در مورد اطلاعات وكسب آن تا حد زيادي تغيير كرده است . شايد با مفهوم كتابدار و كتابداري آشنايي چنداني نداشته باشند ولي مفهوم اطلاعات را مي توانند درك و تعريف كنند البته قشر دانشجوي ما اين مسأله كاملا" برايشان حل شده است. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز با فعاليتهايي كه جديدا" در حال اجرا دارد سعي در شناساندن كتابخانه‌ها به دانش آموزان دارد. همچنين آموزش و پرورش با تشكيل كتابخانه‌هاي آموزشگاهي نقش بسزائي در بيان اهميت اطلاعات و كسب آن و اهميت كتابخانه داشته است . تنها گروهي كه تاحدي با كتابخانه و كتابدار نا آشنا است گروه عامه مردم است كه انشاء ا... با كمك كتابخانه هاي عمومي و با تبليغات و نشان دادن اهميت اطلاعات سعي دراين است كه اين مسأله نيز دراينده اي نه چندان دور تا حد زيادي برطرف شود البته اين بستگي به لطف و توجه دوستان كتابدار و كتابخانه هاي عمومي دارد كه تا چه حد در اين امر ما را ياري نمايند.
- آقاييغمايي در پايان اگر صحبتي داريد بفرماييد؟
در پايان من ازهمه عزيزاني كه تا بحال ما را حمايت كرده اند و با ما همكاري داشته اند بسيار سپاسگزارم و از همكاري دانشكاه پيام نور مشهد و دانشگاه آزاد اسلامي مشهد كه با نظرات و بيشنهادات خود ما را در انجام اين وظيفهخطير راهنمايي و همراهي نموده اند بسيار سپاسگزارم. لازم به توضيحاست كه اين انجمن متعلق به همه كتابداران و دانشجويان كتابداري است وما با آغوش باز از نظرات, بيشنهادات ومطالب اين عزيزان استقبال مي نماييم.
انجمن كتابداري ژاپن
بتول صبوري
تاريخچه
انجمن كتابداري ژاپن در سال 1982 تاسيس شد و از همان زمان به پيشرفتهاي خود در زمينه توسعه كتابخانه ها و كتابداري ادامه داد در 100 سال گذشته فعاليتهاي اين انجمن توسط كتابخانه هاي بي‌شماري پشتيباني شده است. انجمن كتابداري و اطلاع رساني ژاپن نماينده تمام كتابخانه ها و سازمانهاي مرتبط در ژاپن است.
اهداف
· مركز ملي اطلاعات براي تمام كتابخانه ها و كتابداران ژاپن
· مركز توسعه آموزش حرفه اي براي كتابداران
· همكار و هماهنگ كننده انواع كتابخانه هاو سازمانهاي مرتبط
· مشوق و حامي فعاليتهاي مرتبط در سطح بين المللي
تشكيلات وساختمان
ساختمان مركزي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ژاپن در ساختمان شش طبقه اي در توكيو مي باشد. تصميمات توسط شورا و كميته مديران گرفته مي شود، شورا اعضاي كميته مديران را انتخاب مي كند اينشورا بالاترين مرجع تصميم گيري مي باشد. حدود 25 كميته و گروههايكاري در بخشهاي: سياستهاي كتابخانه، مديريت، كتابخانه، حق تاليف،آزادي بيان، كتابشناسي، نگهداري و حفاظت، خدمات مربوط به كودكان و روابط بين المللي و... وجود دارد.
عضويت و مزاياي آن:
عضويت در انجمن به صورت فردي و موسسه اي است.
- دريافت يك نسخه رايگان مجله ماهانه كتابخانه
- تخفيف در نشريه هاي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ژاپن (براي اعضاي فردي)
- حق راي در انتخابات (براي اعضاي فردي)
انتشارات
به طور متوسط حدود 20 گزارش جديد در هر سال منتشر مي شود كه عبارتند از:
·سرعنوان موضوعي اصلي (BSH)
· راهنماي كتابهاي مرجع ژاپن
· فرهنگ كتابداران انجمن كتابداري و اطلاع رساني ژاپن
· مجله ماهانه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ژاپن و...
كنفرانس كتابداري كشوري ژاپن
اين كنفرانس سالانه در شهرهاي مختلف ژاپن برگزار مي شود و توسط كتابخانه هاي استاني و انجمنهاي منطقه اي اداره مي شود. در اين كنفرانس سه روزه كه همه ساله در اكتبرتشكيل مي شود بيش از 2000 كتابدار در جلسات، كارگاهها و نمايشگاهها شركت مي كنند. در اين كنفرانس جايزه معماري كتابخانه نيز اعطا مي شود و از خدمات برجسته تقدير مي شود. جايزه معماري كتابخانه ازسال 1985 به كتابخانه هايي كه ساختمانش از نظر طراحي و خدمات كتابخانه اي بهترين باشد اعطا مي شود. اين جايزه يك مجسمه برنزي دختري در حال خواندن كتاب در كنار پنجره اي مي باشد.
براي اطلاع بيشتر به سايت http://www.jln.or.jp مراجعه نماييد.
معرفـي كميتـه روابـط عمومـي و بيـن‌الملل
منصور ميرزايي
مقدمه:
عصري را كه آغاز كرده‌ايم، به عنوان عصر دانايي، ارتباطات و انفورماتيك، يا عصر اطلاعات ناميده‌اند.
عصري كه به جاي انقلاب صنعتي در مرحله گذشته با انقلاب اطلاعات آغاز شده است. در اين عصر روند توليد، پردازش و اشاعه اطلاعات شتاب فراواني به خود گرفته است. امروزه رشد كمي و كيفي دانش تا به آنجا رسيده است كه نرخ رشد جمعيت محققان بر نرخ رشد جمعيت جهان پيشي گرفته است. حاصل چنين شتابي توليد انبوه مقالات علمي و فني، طرحهاي پژوهشي و غيره در جهان است. در اين راستا انجمنها نقش‌هاي به سزاي در راهنمايي و ارائه خدمات دارند.
انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه خراسان عضو كوچكي از جامعه‌اي بزرگ مي‌باشد كه در خدمت كتابداران و اطلاع رسانان است.
در هرسازمان و انجمن مجموعه‌اي به نام “روابط عمومي “ به چشم مي‌خورد كه اهداف و وظايف خاصي را دنبال مي‌كند.
هدف:
در انجمن كتابداران شاخه خراسان كميته روابط عمومي به معرفي انجمن و فعاليت‌هاي علمي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي آن در سطح‌ محلي، منطقه‌اي و ملي، و گسترش همكاريهاي لازم بين اعضاي انجمن كتابداري، كتابخانه‌ها و ساير مراكز اطلاع‌رساني در سطح استان و خارج استان مي‌پردازد.
وظايف:
1ـ پاسخگويي به مراجعات و مكاتبات شما با انجمن
2ـ ايجاد ارتباطي قوي و پربار با انجمن‌هاي هم عرض و انجمن مركزي (در تهران)
3ـ گردآوري، تهيه و تدوين گزارش از فعاليت‌هاي انجمن براي انعكاس از طريق رسانه‌هاي گروهي
4ـ دريافت نظرات، پيشنهادها و انتقادات اعضاي انجمن، ساير كتابداران و اطلاع‌رسانان و اقشار جامعه
5ـ طراحي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي تبليغاتي براي معرفي انجمن و انعكاس عملكرد آن در سطح استان و كشور
6- ابلاغ و اعلام مصوباتتصويب شده انجمن به كتابخانه‌ها، انجمن‌ها، و سازمانها و ادارات،دانشگاه‌ها
7ـ شناسايي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي براي كسب كمك‌هاي معنوي و مادي براي پيشبرد اهداف انجمن
8ـ هماهنگي بين كميته‌هابا انجمن جهت ارتقاء كاري آنها
ساختار كميته:
روابط عمومي:
الف- رئيس كميته روابط عمومي توسط هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي‌شود.
ب- 6 نفر عضو ثابت در اين كميته فعاليت مي‌كنند كه يك نفر از ايشان به انتخاب رئيس كميته به عنوان دبير انجام وظيفه خواهد كرد.
ج – كليه اعضاي كميته به انتخاب مسؤول كميته و به تأييد هيأت مديره انجمن، انتخاب مي‌شوند.
د- در صورت نياز و برحسب ضرورت كميته مي‌تواند از همكاري متخصصان ديگر، به صورت موقت استفاده كنند.
تبصره: احكام اعضاي افتخاري توسط رئيس انجمن به مسؤول كميتهابلاغ مي‌گردد.
در پايان از كليه عزيزان تقاضا مي‌شود كه با نقطه نظرات سازنده و پربار در شكوفايي انجمن ما را ياري فرمايند.
سخن دبیر انجمن
جواد يغمائي
به نام خداوند بخشنده مهربـان
با نهايت مسرت و افتخار سومين شماره خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (شاخه خراسان) را تقديم حضورتان مي‌نمائيم. اين انجمن افتخار دارد با عمر كوتاهي كه از تأسيس آن مي‌گذرد فعاليت بسيار موفقيت‌آميزي انجام دهد. يكي از اين فعاليت‌ها انتشار خبرنامه انجمن مي‌باشد كه به كوشش جناب استاد خاكساري (مسؤول محترم كميته انتشارات انجمن)، همكاران محترم كتابخانه‌هاي مختلف و دانشجويان عزيز و سخت كوش، گروههاي كتابداري دانشگاه فردوسي و پيام نور مشهد پربارتر گرديده است.
انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه خراسان بر اين باور است كه همكاري هرچه بيشتر اساتيد گرامي، همكاران محترم كتابخانه‌ها ودانشجويان عزيز كتابداري در مقاطع گوناگون مي‌تواند موفقيت‌هاي چشم‌گير اين انجمن را در پهنه كتابداري و اطلاع‌رساني ايران به دنبالداشته باشد. در همين جا لازم مي‌دانم از تمامي همكاران محترم كتابخانه‌هاي استان، اساتيد گرامي و دانشجويان عزيز تقاضا نمايم ما را در راه انتشار هرچه پربارتر اين نشريه ياري نمايند.
بر اين باوريمكه كتابداران و دانشجويان محترم به منزله بازوان توانمند اين انجمن مي‌باشند، لذا استدعا داريم با ارسال نوشته‌هاي خود (تأليف، ترجمه، خبر، گزارش ...) هرچند كوتاه ما را در راه گسترش فرهنگ كتابداريو اطلاع‌رساني ياري نمائيد.
محور اصلي فعاليت‌هاي انجمن كتابداريو اطلاع‌رساني ايران (شاخه خراسان) براساس ايجاد همبستگي ميان كتابداران مختلف كتابخانه‌ها در سراسر استان خراسان مي‌باشد و در سايهاين اتحاد است كه مي‌توانيم اهميت كتابداري و اطلاع رساني را از جهات گوناگون به جامعه ايران عزيز بشناسانيم. در اين رابطه انجمن توانسته است نشستهاي موفقيت‌آميزي به شرح زير با كتابخانه‌ها و همكاران محترم داشته باشد.
جلسه مشترك با مسؤولان و كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي مشهد (ارشاد اسلامي)
جلسه مشترك با مسؤولان و كتابداران كتابخانه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
جلسه مشترك با مسؤولان و كتابداران كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي
جلسه مشترك با مسؤولان و كتابداران دانشگاه پيام نور مشهد
جلسه مشترك با كليه كتابداران دانشگاه علوم‌پزشكي مشهد
در پايان از همكاري صميمانه ياران عزيزم در هيأت مديره انجمن به خاطر تلاشهاي فراوان در جهت رسيدن به اهداف مقدس اين نهاد تشكر و قدرداني نموده و براي تك‌تك اين عزيزاناز درگاه ايزد منان آرزوي سلامتي و بهروزي دارم.